Magisterský studijní program

INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOST STAVEB

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu IQ

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 let (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Ing. František Wald, CSc.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (66 %), Bezpečnostní obory (34 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Integrální bezpečnost staveb je výchova odborníků v oblasti stavebnictví se zaměřením na bezpečnost. Vyvážené znalosti ze stavebně technických a bezpečnostních disciplín studentům umožní plnohodnotné působení v oboru navrhování pozemních staveb jako projektanti požární bezpečnosti při samostatné činnosti nebo v projekčních kancelářích, jako členové realizačních týmů v procesu výstavby, při výrobě stavebních hmot a zařízení pro požární bezpečnost, či při službě pro státní správu (např. v Hasičském záchranném sboru ČR).

Magisterské studium programu Integrální bezpečnost staveb rozvíjí myšlení studentů a jejich schopnosti se samostatně celoživotně vzdělávat v předmětech z oblasti stavebně projekční činnosti a bezpečnostních problematik s důrazem na moderní metody modelování rizik, požáru, výbuchu, evakuace a konstrukcí. Základem vý  oboru, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín relevantních pro bezpečnostní praxi a znalosti právních předpisů.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Integrální bezpečnost staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze je harmonický obsah stavařských a bezpečnostních oborů. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupiny povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj v oblasti ekologie (Likvidace havárií nebezpečných látek), navrhování (Navrhování skleněných konstrukcí) a ekonomických disciplín (Ekonomika podnikání ve stavebnictví).

Studijní program je koncipován v souladu se Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Integrální bezpečnost staveb je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do otevřené sériového řetězce v němž postup do vyššího stupně je podmíněn získáním a doložení znalostí z předchozího stupně v přijímacím řízení.

Profil absolventa

Magisterský studijní program Integrální bezpečnost staveb tvoří druhý stupeň vysokoškolského studia vycházející z doporučení Boloňské deklarace. Je zaměřen na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku. Studium umožňuje specializaci na pasivní nebo aktivní část požární ochrany.

Absolvent tří semestrů magisterského studia si při zaměření na požární ochranu prohloubí potřebné znalosti z oboru výstavby pozemních staveb a požární bezpečnosti staveb v takovém rozsahu, aby mohl též působit jako odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Dosažené vzdělání mu umožní odbornou činnost v oblasti požární ochrany a v orgánech státní správy. Při zaměření na požární management získá potřebné informace z oboru požární ochrany, aby mohl působit v soukromém sektoru nebo v Hasičském záchranném sboru ČR.

Absolvent má znalosti stavebních nosných i kompletačních konstrukcí, zakládání staveb, tunelů a ekonomie stavební výroby, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalosti technických a technologických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami, znalosti právních předpisů relevantní pro stavební praxi a požární bezpečnost, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností nebo osob neschopných pohybu nebo orientace. Umí analyzovat a syntetizovat otázky v rámci stavební organizace, stavební výroby a v oblasti požární prevence a represe, vykonávat projektové a plánovací činnosti v souvislosti s poskytováním souvisejících odborných služeb, vypracovávat požárně bezpečnostní řešení složitých objektů a komplexů, vypracovávat projektovou dokumentaci staveb, provádět stavební průzkumy, vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu, například na Fakultě stavební ČVUT v Praze v programu Stavební inženýrství.

 

Další informace o programu