Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Specializace -- Inženýrské konstrukce
Specializace -- Dopravní stavby a geotechnika

Předměty ak. roku 2023/24:

Specializace -- Inženýrské konstrukce
Specializace -- Dopravní stavby a geotechnika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

Specializace -- Inženýrské konstrukce
Specializace -- Dopravní stavby a geotechnika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: doc. Ing. Jan Pruška, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby je výchova odborníků v oblasti stavebnictví s širokým odborným záběrem na inženýrské konstrukce, geotechniku a dopravní stavby, absolventi by měli snadno najít uplatnění v disciplínách zahrnujících nejen navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, základových konstrukcí, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb, ale i organizací různých druhů dopravy, ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů. Znalosti poskytnuté studijním programem umožní absolventům plnohodnotné působení jak ve sféře projekční, realizační i akademické s přihlédnutím k prohloubeným znalostem dle zvolené specializace.

Studium na magisterském stupni je zaměřeno na prohloubení teoretických a praktických znalostí získaných v bakalářském studiu. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení náročných problémů inženýrského stavitelství (inženýrských konstrukcí, dopravních a geotechnických staveb) a dosažení vysokého stupně odbornosti v celém oboru zvolené specializace (Inženýrské konstrukce; Dopravní stavby a geotechnika).

Studijní program je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů. Vstup do programu je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně vysokoškolského studia (bakalářský studijní program) a absolvováním přijímacího řízení.

Profil absolventa

Studijní program připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a údržbu inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb. Absolventi studijního programu mají v odpovídající šíři a míře odborné znalosti a dovednosti zejména v oblasti:

 • statiky a dynamiky konstrukcí,
 • betonových konstrukcí a mostů,
 • ocelových konstrukcí a mostů,
 • dřevěných konstrukcí,
 • geotechniky,
 • silničních staveb a dopravního inženýrství,
 • železničních staveb.
Absolventi najdou své uplatnění též v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem, ve státní správě a ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů.

Absolvent magisterského studia získává titul Ing. a uplatní se (v souvislosti se zvolenou specializací):

 • jako specialista při navrhování a projektování,
 • ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb,
 • jako vedoucí pracovník v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem,
 • ve státní správě,
 • ve výzkumu a školství.

Absolvování studijního programu dává předpoklad pro vykonávání regulovaného povolání autorizovaný inženýr (po získání potřebné praxe a složení profesních zkoušek u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), za předpokladu naplnění ostatních podmínek zákona č. 360/1992 Sb. bezúhonnost, složení slibu, atd.).

Úspěšné absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v navazujícím doktorském studiu.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu, například na Fakultě stavební v doktorském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby či Fyzikální a materiálové inženýrství.