Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – MATERIÁLY A DIAGNOSTIKA STAVEB

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu SI_MD

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 2. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Základní motivací tohoto studijního programu Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb je připravit studenty pro uplatnění zejména v praktické oblasti stavební praxe a poskytnout jim široký rozhled a významný základ pro jejich následné uplatnění. Seznámit je nejen se základními tradičními znalostmi, principy a metodami, ale též s nejnovějšími trendy v dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti materiálového inženýrství a diagnostiky staveb. Studium přináší rozsáhlé a hluboké poznatky o struktuře, vlastnostech, technologii výroby, chování materiálů, o vlivu materiálů na životní prostředí, o způsobech navrhování a zkoušení materiálů, o poruchách staveb, způsobu diagnostikování těchto poruch a také o vhodných řešeních diagnostikovaných problémů, například s ohledem na památkové objekty či ekologii. Studium přináší kromě klasických tradičních poznatků a přístupů i znalosti v oblasti nejnovějších trendů - "smart" materiálů, technologií, diagnostik a měřících technik.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze je komplexně navržená struktura povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. Dále si pak v rámci studia mohou prohlubovat své znalosti volbou předmětu ze skupiny povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj s významným praktickým dopadem.

V rámci 1,5 letého magisterské studium programu Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb se studenti seznámí s předměty z oblasti materiálů a materiálových věd (materiálové inženýrství, degradace stavebních materiálů, dřevo a materiály na bázi dřeva, silikátové materiály, základy fyzikální chemie, moderní materiály), s předměty zabývajícími se technologiemi a návrhy materiálů (moderní metody navrhování stavebních materiálů, technologie výroby stavebních dílců, víceúrovňový popis cementových kompozitů), dále diagnostikou a zkušebnictvím (měření materiálových parametrů, zkušebnictví a kontrola jakosti, diagnostika inženýrských konstrukcí, měřicí metody v diagnostice), modelováním fyzikálních problémů a vyhodnocováním dat (modelování kompozitních materiálů, přetváření a porušování, transportní procesy v materiálech) a i laboratorní technikou (elektrické měřicí přístroje). V ne poslední řadě jsou také zařazeny předměty s dopadem environmentálním a ekonomickým (pokročilé materiály pro stavební praxi, trvale udržitelné stavební materiály).

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení

Profil absolventa

V návaznosti na Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobností zejména:

 • znalosti technických a ekologických disciplín relevantních pro stavební praxi
 • znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství
 • porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí
 • znalosti technologie staveb
 • analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
 • provádět statické a dynamické výpočty staveb a jejich diagnostiku
 • provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy
 • v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi
 • jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek
 • znalosti souvisejících oborů, zejména stavební fyziky a chemie, aplikované matematiky, matematického modelování a počítačových simulací
 • znalosti sběru dat o materiálech, tj. o vhodných měřících a zkušebních metodách, způsobech zpracování a analýzy dat
 • znalosti problémů a případných rizik, souvisejících s výběrem a použitím vhodných stavebních materiálů.

Absolvent programu Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb je schopen diagnostikovat a analyzovat problémy spojené s užíváním staveb a provádět stavebně technické průzkumy. Díky svým znalostem struktury a chování materiálů je schopen se uplatnit jako materiálový specialista, navrhovat vhodná materiálová a technologická řešení při projektování staveb, kontrolovat kvalitu výroby, vyvíjet nové materiály, využít svých znalostí v oblasti recyklace a využívání druhotných surovinových zdrojů, ověřovat a analyzovat navrhovaná řešení pomocí zkoušek a počítačových simulací. Vzhledem ke svému teoretickému zázemí je schopen zhodnotit nové trendy v oblasti výzkumu a použití stavebních materiálů a reagovat na ně vhodným způsobem. Absolventi se dále mohou uplatnit jako vedoucí laboratoří firem, vyrábějících stavební materiály a výrobky, popř. jako kontroloři kvality výroby a materiáloví specialisté, dále při výzkumu a vývoji nových materiálů, při rekonstrukci památkových objektů, jako projektanti, apod.

Regulovaná povolání:

 • autorizovaný inženýr
 • zkoušení a diagnostika staveb.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu, například na Fakultě stavební v programu Fyzikální a materiálové inženýrství, Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby.