Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – POZEMNÍ STAVBY

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Specializace -- Projektování pozemních staveb
Specializace -- Statika pozemních staveb

Předměty ak. roku 2023/24:

Specializace -- Projektování pozemních staveb
Specializace -- Statika pozemních staveb
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

Specializace -- Projektování pozemních staveb
Specializace -- Statika pozemních staveb
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – POZEMNÍ STAVBY
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Studiem magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby získá absolvent základní teoretické i odborné technické znalosti a dovednosti pro odbornou činnost v různých oblastech pozemních staveb. Absolventi magisterského studia jsou připraveni pro vstup do praxe, ale i na pokračování v doktorském studiu. Dosažené vzdělání umožní absolventům přímý nástup do stavební praxe, odbornou činnost v různých stavebních profesích a pozicích projekčních, dodavatelských i investorských a také výzkumných organizacích i v orgánech státní správy.

Studium magisterského programu Stavební inženýrství - pozemní stavby je zaměřeno na zvládnutí komplexního navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Cílem výuky je výchova odborníků v celé oblasti pozemních staveb pro uplatnění ve stavební praxi i jako základ odborných znalostí pro případné navazující doktorské studium. Důraz je kladen na souvislosti a propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Získané znalosti umožní absolventům provádět i statické výpočty, diagnostiku pozemních staveb, stavebně technické průzkumy i navrhovat a řídit výkon stavebních činností. Komplexním pojetím výuky je student připravován pro týmovou spolupráci profesí, které se podílejí na tvorbě a provozu objektů pozemních staveb.

Profil absolventa

Profil absolventa je v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Studijní program pokrývá níže uvedená uplatnění:

 1. S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
  1. znalosti technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
  2. znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
  3. znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství,
  4. znalosti metod sběru a analýzy dat,
  5. porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí,
  6. znalosti o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
  7. znalosti technologie staveb,
 2. S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
  1. analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
  2. využívat technické postupy při řešení problémů stavební praxe,
  3. navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
  4. vypracovat projektovou dokumentaci staveb, včetně projektové dokumentace pro jejich užívání a údržbu a posudků pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,
  5. provádět statické a dynamické výpočty staveb a jejich diagnostiku,
  6. provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
  7. navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb.
 3. S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní například:
  1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
  2. jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek,
  3. jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci staveb a při jejich provozu, včetně údržby staveb,
  4. jako stavbyvedoucí,
  5. jako projektový manažer,
  6. jako osoba odborně způsobilá pro přípravu staveb.

Absolvování 1,5 letého magisterského studia studijního programu Stavebné inženýrství – pozemní stavby zakládá předpoklady pro výkon regulovaného povolání:

 • autorizovaný inženýr (ČKAIT),

Předpokládá se autorizace především v oblasti Pozemních staveb - autorizační obor ČKAIT „Pozemní stavby - PS“, v případě absolventů specializace Statika pozemních staveb také autorizační obor „Statika a dynamika staveb – S“.

Absolvent studia získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění v oboru i pro případné další doktorské studium. Studijní plán je sestaven s cílem získání relevantních technických, ekonomických i právních znalostí včetně porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům na životní prostředí. Komplexní pojetí výuky umožní absolventům pracovní zařazení v praxi v nejrůznějších pozicích jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek, dále v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, jako stavbyvedoucí, projektový manažer, v obchodní sféře nebo ve státní správě.

Návaznost na další typy studijních programů

Po úspěšném ukončení studia může absolvent pokračovat v doktorském studijním programu, například na Fakultě stavební v programu Pozemní stavby (obě specializace) nebo případně v programu Konstrukce a dopravní stavby (specializace Statika pozemních staveb).