Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY

 

Aktuálně

Studijní plány:

Studijní plán programu SI_VS

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 2. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (75%); Vědy o Zemi (25%)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Stavební inženýrství - Vodní hospodářství a vodní stavby je vzdělávání odborníků v oblasti stavebnictví se znalostmi v disciplínách zabývajících se návrhem a prováděním staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství i budováním a provozem vodohospodářské infrastruktury. Znalosti vycházejí z porozumění procesů týkajících se technických, environmentálních a sociálních aspektů interakce s vodou v průmyslu i přírodě. Znalosti poskytnuté studijním programem umožní absolventům plnohodnotné působení jak ve sféře projekční, realizační i akademické.

Třísemestrální magisterské studium programu zahrnuje předměty z oblasti vodního hospodářství a inženýrství životního prostředí s důrazem na provázanost funkčního a technického pohledu a hledání optimálních řešení současných výzev při pochopení a zahrnutí interakce se složkami životního prostředí. Předměty vychází z nejmodernějších metod a teorií aplikovaných v oboru a z využití moderních informačních technologií. Studium směřuje k prohloubení teoretických a praktických znalostí absolventů bakalářského stupně v oblasti vodního hospodářství, vodního stavitelství a krajinného inženýrství.

Základem výuky jsou komplexně pojaté povinné předměty zaměřené na hydrauliku, hydrologii, kvalitu vody a na modelování i praktický provoz vodohospodářských systémů, soustav a povodí. Student dále profiluje svou odbornost volbou povinně volitelných předmětů a tématu diplomové práce v jedné z oblastí oboru (vodní toky, vodohospodářská řešení a hydrotechnické stavby, vodní hospodářství krajiny, vodní hospodářství obcí a městských povodí) s cílem dosáhnout vysokého stupně odbornosti v celém oboru i v příslušné profilaci.

Vstup do programu je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně vysokoškolského studia (bakalářský studijní program) a absolvováním přijímacího řízení.

Profil absolventa

Absolventi studijního programu mají v odpovídající šíři a míře odborné znalosti a dovednosti v oblasti:

 • technických disciplín relevantních pro praxi,
 • správy a managenmentu ve vodním hospodářství,
 • modelování a optimalizace procesů ve vodohospodářských systémech,
 • projektování, výstavby a provozu vodních a jiných staveb,
 • provádění vodohospodářského výzkumu.

Absolvent magisterského studia získává titul Ing. a uplatní se v souvislosti se zvolenou profilací:

 • v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek v soukromých stavebních a developerských společnostech;
 • jako stavbyvedoucí či projektový manažer v soukromé i státní sféře;
 • v orgánech veřejné správy na úseku stavebních a vodoprávních řízení, ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny;
 • ve státních podnicích zabývajících se správou toků a vodních děl (např. státní podniky Povodí)
 • v nevládních a v nadnárodních organizacích zabývajících se problematikou vodního hospodářství a životního prostředí.

Absolvování studijního programu dává předpoklad pro vykonávání regulovaného povolání autorizovaný inženýr (po získání potřebné praxe a složení profesních zkoušek u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), za předpokladu naplnění ostatních podmínek zákona č. 360/1992 Sb. bezúhonnost, složení slibu, atd.).

Úspěšné absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu, na Fakultě stavební ČVUT v programech Vodní hospodářství a vodní stavby či Inženýrství životního prostředí v českém jazyce nebo Water Management and Water Engineering či Environmental Engineering v anglickém jazyce.