Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu SI_ZP

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 2. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Stavební inženýrství – životní prostředí
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (70 %), Vědy o zemi (15 %), Zemědělství (15 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu je výchova specialistů kombinujících znalosti stavebně technických disciplín, které absolventům umožní působení v oblasti projektování a realizace staveb krajinného inženýrství. Zároveň jim absolvování dá dostatečné penzum znalostí z oblasti přírodních věd potřebných k hodnocení a ochraně přírody v rámci orgánů státní správy, výzkumu i dalších pozic s environmentálním zaměřením.

Absolventi tedy mohou působit jako součást realizačních týmů v procesu výstavby. Oproti jiným studijním programům stavebního zaměření mají však širší povědomí o fungování krajiny jakožto prostoru realizace, a to jim umožňuje na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s ohledem na environmentální dopady výstavby. Při výuce jsou sledovány moderní stavební a urbanistické trendy, stejně tak i aktuální problematika vztahu člověka, společnosti a životního prostředí.

Jedním ze základních principů navazujícího studia Stavebního inženýrství – životního prostředí je šířka záběru předmětů a vyvážený poměr základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu, jakými jsou především projekty, praktická výuka v terénu a povinně volitelné předměty.

Profil absolventa

Jedním ze základních rysů absolventa studijního programu Stavební inženýrství – životní prostředí je multioborovost. Vzhledem k návaznosti na předchozí bakalářský stupeň studia a složení předmětů studijního plánu může absolvent dále působit jako koordinátor, projektant, člen výzkumných a realizačních týmů v procesu výstavby, ale i při hodnocení záměrů a koncepcí z pohledu vlivu na životní prostředí. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech, úřadech územního rozvoje a orgánech ochrany přírody.

Absolvent umí analyzovat problémy a syntetizovat závěry skupiny profesí v rámci stavební organizace a stavební výroby. Pod vedením autorizované osoby může vykonávat projektové a plánovací činnosti zaměřené na environmentální oblast, vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, vypracovávat urbanistické průzkumy. Znalost přírodních procesů a měřících technik mu zároveň umožňuje stát se platným členem týmu specializovaných laboratoří (hluk, znečištění, sanace).

Návaznost na další typy studijních programů

Studium studijního programu Stavební inženýrství – životní prostředí navazuje na předchozí bakalářské studium stavebního inženýrství. Z bakalářských studijních programů FSv ČVUT je to Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí a rovněž specializace Vodní hospodářství a vodní stavby.

Studium magisterského studijního programu vytváří skladbou předmětů předpoklad pro případné další doktorské studium a získání dalšího vzdělání v programech navazujících na oblasti vzdělávání Stavebnictví a stavební inženýrství, Vědy o Zemi a Zemědělství

Z doktorských studijních programů FSv ČVUT jsou to zejména Inženýrství životního prostředí a Vodní stavby a vodní hospodářství.