Magisterský studijní program

STAVITELSTVÍ - PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu ST

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 2. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: STAVITELSTVÍ - PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: profesně zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Základní motivací studijního magisterského programu Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb je připravit studenty pro uplatnění v oblasti praktické realizace staveb, zejména pro stavební praxi. Důraz je kladen zejména na on-line komunikaci v reálném čase mezi projektanty, projektanty specialisty, přípraváři, stavbyvedoucími, technickými dozory stavebníka, koordinátory BOZP, facility managery a v neposlední řad zástupci státu – dotčenými orgány státní správy - DOSS v rámci jednoho projektového modelu a jednoho projektového prostředí. To zakládá i nové požadavky i na celý výukový proces. Komplexnosti znalostí, která je od absolventů očekávána, není možné dosáhnout bez reálného provázání výukového prostředí s realitou přípravy a provádění staveb. Výuka proto ve velké míře zahrnuje účast odborníků z praxe. Požadavky na studenta potom předpokládají déle trvající praxí tak, aby student mohl naplno uplatnit získané teoretické a teoreticko-praktické znalosti. Z hlediska získaných znalostí musí být kladen důraz ne jen na technické schopnosti studentů, ale zejména na faktory, které technickou úroveň projektu ovlivňují, jako jsou legislativní požadavky, technologické požadavky, ekonomické požadavky a to ne jen na vstupu, ale zejména s ohledem na realizaci a výsledné kvalitativní požadavky na dílo a zároveň na následný provoz staveb.

Hlavním cílem tohoto program je příprava oborníků v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb, zejména pozemních staveb. Program ale též umožňuje, v rámci povinně volitelných předmětů, stát se odborníkem na přípravu a realizaci v oblasti dopravních nebo vodohospodářských staveb. Průřezově přes všechny obory seznamuje studenty s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Absolventi programu se uplatní jako odborníci v oblasti stavitelství s výraznou orientací na stavebně technologické disciplíny, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru projektování a zejména realizace pozemních staveb, dopravních staveb a vodních staveb v takovém rozsahu, aby mohli působit jako přípraváři realizace stavebního díla, stavbyvedoucí, hlavní inženýři projektu, projektoví manažeři (vedoucí stavebního projektu), projektanti v projekčních kancelářích, případně v investorských a dodavatelských organizacích. Dále budou uchazeči připraveni se uplatnit ve státní správě – na stavebních úřadech, mohou se stát i stavebními podnikateli. Absolventi tak budou schopni provádět v praxi zejména přípravu realizace projektu a působit při realizaci výstavby tak, aby zaručili zdárný průběh realizace nových projektů, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizací budov.

Dílčím cílem je výchova odborníků se stavebně technickými a technologickými znalostmi, schopných na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému v oblasti přípravy a realizace stavby zejména s ohledem na funkci stavebního díla, kvalitu stavebního díla, bezpečnost při provádění stavebního díla i s ohledem na budoucí provozní požadavky stavebního díla. Nejdůležitější vlastností musí být vnímavost k technickým problémům projektů staveb a schopnost je technicky dořešit až ke zdárné realizaci respektující veškeré zákonné předpisy, technické normy a též k plné spokojenosti zákazníka.

Dalším cílem je připravit plnohodnotný profesně zaměřený studijní program ve struktuře bakalářského (již existujícího programu) a magisterského programu. Tento program navíc přímo navazuje i na bakalářský akademicky zaměřený program Stavební inženýrství – specializace Příprava, realizace a provoz staveb. Vyrovnání znalostí mezi absolventy obou programů je realizováno v 1. semestru pomocí povinně volitelných předmětů. Pomocí druhé skupiny povinně volitelných předmětů se pak mohou studenti specializovat na pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby Dále jsou v 1. semestru studenti seznámeni s plánováním a přípravou technologické, časové a prostorové struktury. Své znalosti pak promítnou v projektu konkrétní stavby, při řešení konstrukční části a určení prostorové struktury. Ve 2. semestru si pak studenti prohloubí znalosti rozpočtování staveb, statiku nosných konstrukcí a pak zejména znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a speciálních technologií. Tyto znalosti pak uplatní při řešení navazujícího projektu konkrétní stavby, kde řeší technologickou a časovou strukturu, konkrétní technologie a plán bezpečnosti provádění stavby.

Při výuce je zohledněno sledování nových technologií a technických postupů ve stavebních oborech. Důraz je kladen na praktické řešení problémů, zahrnující znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností, znalosti technologie staveb, znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky a materiálového inženýrství, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí. K naplnění tohoto cíle jsou při výuce používány nejnovější IT prostředky a softwarové vybavení, které dokáže pracovat s informačním modelem budovy - BIM.

V posledním semestru studia je studentům vyhrazeno 6 týdnů na absolvování řízené odborné praxe, která jim umožní konfrontovat svoje znalosti s reálnými potřebami investičních, stavebních, projekčních a správcovských podniků a společností.

Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky a vykonáním řízené praxe v délce trvání 6 týdnů, která studentům umožní konfrontovat svoje znalosti s reálnými potřebami investičních, stavebních, projekčních a správcovských podniků a společností. Řízená odborná praxe zakončena hodnotící zprávou zpracovanou příslušným mentorem příslušné společnosti, u které praxe probíhala a též oponentním řízením s příslušným pracovníkem Fakulty stavební ČVUT v Praze z pracoviště, na kterém byla praxe zapsána.

Studenti během studia mohou získat certifikáty s celostátní platností v různých oborech, např. absolventi magisterského studia certifikát odborné způsobilosti pro práci ve výškách, certifikátu o zásadách první pomoci, certifikát pro zavádění systému řízení kvality podle ISO 9001 nebo se stát koordinátorem BOZP. Výuka je silně směřována na přípravu odborníků v oblasti Pozemních staveb (autorizační obor ČKAIT "Pozemní stavby - PS"), zejména pro profese stavbyvedoucí, přípraváři a technologové výroby a techničtí pracovníci, zastupující investora nebo správce a též výchova odborníků pro vykonávání profese koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb je vysokoškolské studium uskutečňované v magisterském stupni, primárně zaměřeném na přípravu odborníků pro stavební praxi. Absolventi však mohou být přijati do doktorských studijních programů Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo jiných univerzit na základě přijímacího řízení.

Profil absolventa

Studiem magisterského studijního programu Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb získá absolvent základní teoretické i odborné technické znalosti a dovednosti pro odbornou činnost v různých oblastech přípravy, realizace a provozu staveb, což je dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. jeden ze základních tematických oblastí vzdělávání Stavebnictví.

Absolvent umí navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností, využívat technické a ekonomické postupy při řešení problémů stavební praxe, provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě, analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby. Získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění v oboru i pro případné další doktorské studium. Studijní plán je sestaven s cílem získání relevantních technických, ekonomických i právních znalostí včetně významného zapojení do stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům na životní prostředí.

Studenti jsou vedeni k získání dovedností při zpracování, zhodnocení a kontrole projektové dokumentace staveb, dokumentace pro jejich užívání a údržbu, časové a finanční plány stavby apod. Znalosti umožní absolventům provádět plánování provádění staveb, vedení a řízení staveb, kontrolu kvality staveb, diagnostiku staveb, řízení stavební firmy a plánování a kontroly bezpečnosti práce při provádění staveb

Absolvent může působit jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek, jako stavbyvedoucí, projektový manažer, jako osoba odborně způsobilá pro přípravu staveb a jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci staveb a při jejich provozu, včetně údržby staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby či působit jako facility manager. Uplatnění nalezne v projektových, investorských a dodavatelských organizacích, v útvarech zabývajících se přípravou a řízením realizace projektů, v developerských organizacích a v organizacích zabývajících se provozem a správou budov nebo ve státní správě – na stavebních úřadech. Absolventi se mohou stát i stavebními podnikateli,

Absolvování magisterského studia tohoto programu zakládá absolvent předpoklady pro výkon regulovaného povolání:
- autorizovaný inženýr (ČKAIT),
- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský profesně zaměřený studijní program Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb předložený v tomto konceptu, navazuje na bakalářský profesně zaměřený studijní program Stavitelství, který je akreditovaný pro období 17.9.2019 - 17.9.2029.

Dále je tento program navržen jako přímo navazující i na bakalářský studijní program Stavební inženýrství – specializace Příprava, realizace a provoz staveb, který je akreditovaný pro období 14.11.2019 - 14.11.2029.

Tento program nahradí nyní realizovaný akademicky zaměřený magisterský studijní program Stavební inženýrství – obor Příprava, realizace a provoz staveb (akreditován pro období 27.2.2015 - 31.12.2024).

Absolventi magisterského studijního programu Stavitelství – Příprava, realizace a provoz staveb mohou být na základě přijímacího řízení přijati do doktorských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze, (způsob přijetí podrobněji upravuje vždy aktuální Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů realizovaných na FSv ČVUT v Praze viz https://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/doktor/, nebo mohou pokračovat ve studiu na jiných vysokých školách, na nichž jsou realizovány doktorské studijní programy v oblasti vzdělávání Stavebnictví.