Magisterský studijní program

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Obor

PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ STAVEB

 

Aktuálně:

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru L

Předměty ak. roku 2023/24:

3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Cílem magisterského studia je připravit studenty pro život zejména ve stavební praxi, tj. poskytnout jim podrobné znalosti v oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu - FM), seznámit studenty s oborem řízení provozu budov a staveb, resp. s řízením podpůrných procesů ve společnostech s důrazem na provoz staveb a objektů a se stávajícími a novými informačními technologiemi používanými v tzv. inteligentních budovách.

Studium magisterského oboru je zaměřeno na získání hlubších teoretických i praktických znalostí v oboru technologie staveb a přípravy a řízení projektů a na rozvoj samostatnosti a tvořivosti pro koncepční, návrhovou a projekční činnost v oblasti přípravy a realizace projektů. Základem studia je výrazné rozšíření teoretického základu v oblasti operační analýzy a matematického modelování realizace staveb, zaměřené na využití počítačů pro přípravu a řízení projektů a řízení provozu budov. Na tento základ potom navazuje získání praktických dovedností v oblasti projektového a facility managementu a stavebního práva ve spolupráci se špičkovými stavebními firmami, poskytovateli služeb facility managementu (FM) a developerskými organizacemi v ČR.

Studenti získají potřebné podrobné teoretické a praktické znalosti též v oblasti řízení kvality ve stavebnictví, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a vlivu stavební činnosti na životní prostředí, které mohou využít při navrhování způsobu realizace staveb, inovaci výrobních procesů ve stavebnictví a při řízení stavebních a investorských firem či FM provozech. Studium nabízí široký výběr volitelných předmětů, které umožní studentům prohloubení znalostí ve vybraném užším zaměření.

Absolventi oboru budou schopni provádět v praxi komplexní návrhy přípravy a organizace výstavby pro úspěšný průběh realizace nových projektů, a přípravy a řízení provozu, údržby, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizacích budov. Absolventi oboru se uplatní jako projektoví manažeři, specialisté komplexního řízení kvality, vedoucí útvarů a samostatní auditoři bezpečnosti a ochrany zdraví, specialisté pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí, odborníci na řízení provozu budov (facility manažeři) a v neposlední řadě jako vrcholoví manažeři stavebních i investorských firem i jako stavební podnikatelé.