17. ROČNÍK SVOČ - PRAHA 2016

  Statut

 

 1. Soutěže studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen "SVOČ") fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia stavebních fakult ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina. Za studenta či studentku je pokládán ten či ta, který(á) ještě neukončil(a) studium státními závěrečnými zkouškami. Rady SVOČ jednotlivých fakult zajistí, že soutěžní práce studentů posledních ročníků nebudou prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení diplomové práce.

 2. Soutěží se v deseti sekcích:
  - pozemní stavby a architektura,
  - vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství,
  - dopravní stavby,
  - stavební mechanika,
  - materiálové inženýrství,
  - inženýrské konstrukce a mosty,
  - geotechnika,
  - geodézie a kartografie,
  - technické zařízení budov a energie budov,
  - ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

 3. Z každé fakulty postupují do sekce mezinárodního kola maximálně dvě práce. Postupující práce autorizuje Rada SVOČ příslušné fakulty.

 4. V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň čtyři práce, soutěž v sekci se nekoná.

 5. Prezentace prací jsou veřejné, 12 minut přednesení práce, 3 minuty diskuse. Neveřejné je pouze rozhodování odborných porot.

 6. Do poroty je Radou SVOČ z každé stavební fakulty nominován jeden zástupce. Členem poroty nemůže být vedoucí v dané sekci soutěžící práce.

 7. Soutěž v sekci řídí předseda, kterého si zástupci fakult zvolí těsně před zahájením soutěže v sekci.

 8. Každý účastník musí před zahájením soutěže odevzdat alespoň jeden výtisk příspěvku, vypracované podle jednotně stanovené šablony. V případě nesplnění tohoto požadavku je ze soutěže vyloučen.

 9. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý porotce hodnotí, boduje práce podle daných kritérií.

 10. Kritéria pro hodnocení (1-10 bodů) prací jsou:
  - originalita práce a její vědecký přínos,
  - kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
  - vystupování v diskusi a reakce na připomínky,
  - formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu.

  Po skončení jsou studenti stručně seznámeni předsedou poroty s obecným zhodnocením průběhu soutěže. Studenti vyberou nejlepší práci na základě jejich hodnocení. Každý student najmenuje jednu nejlepší práci. Vítězí práce s největším počtem nominací. V případě rovnosti se studenti rozhodnou, kterou práci upřednostní. Jinak bude za nejlepší studentskou práci následně považována ta, která má lepší umístění u poroty. Nejlepší studentská práce je odměněna pouze věcným darem sponzorů.

 11. Každý porotce na základě svých poznámek stanoví pořadí prací; první, druhá a třetí. Vítězí práce s nejmenším součtem pořadí. Předseda poroty rozhodne v případě rovnosti bodů. Výsledky soutěže, po sečtení bodového hodnocení, nahlásí do půlhodiny po skončení jednání v sekci předsedové porot organizačnímu výboru soutěže SVOČ. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledku předseda poroty. Každá komise může udělit pouze tři ceny. V případě nestandardního rozhodnutí, není určeno první, druhé, třetí pořadí, je třeba navrhnout i rozdělení finančních prostředků. Finančního ohodnocení bude oznámena před zahájením soutěže. Standardní odměna (3 tis. Kč, 2 tis. Kč a 1 tis. Kč za 1., 2. a 3. místo) bude navýšena o finanční dary sponzorů.

 12. Práce všech účastníků soutěže budou publikované ve sborníku na CD a budou veřejně přístupné v rámci licence (CC - Creative Commons).

 13. Výsledky budou oznámeny na slavnostním setkání všech účastníků soutěže.

 14. Tento statut platí pro 17. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult ČR a SR, která se bude konat v Praze na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 11. května 2016.

 

Vypracoval prof. Pavel Kuklík,
předseda rady SVOČ Fakulty stavební ČVUT v Praze