Provozní řád počítačových učeben a počítačové sítě Fakulty stavební ČVUT

Počítačové učebny a fakultní počítačová síť mohou být využívány pouze oprávněnými uživateli. Oprávněnými uživateli jsou zaměstnanci a studenti stavební fakulty, kteří ji používají v předmětech vyučovaných v dané učebně nebo pro samostatnou práci na projektech a cvičeních zadaných při výuce za podmínek uvedených níže.

Uživatelské konto je obecně přidělováno všem studentům Fakulty stavební po absolvování úvodního kursu informatiky. Podmínkou přidělení konta je seznámení s příkazem rektora č. 8/99 - Pravidla používání sítě ČVUT a tohoto provozního řádu. Uživatel před přidělením přístupového hesla potvrdí podpisem svůj souhlas s těmito podmínkami. Uživatel je povinen chránit svoje přístupové heslo před prozrazením a pravidelně ho měnit. Práce pod cizím uživatelským jménem nebo vydávání se za jiného uživatele je závažným porušením provozního řádu, stejně jako prozrazení hesla jinému uživateli.

Uživatel může využívat přístupu k síti fakulty, ČVUT i síti Internet. Používaní této sítě je výsadou, nikoliv právem, a může být uživateli odepřeno z technických, disciplinárních i jiných důvodů.

Uživatelé učebny jsou povinni respektovat pokyny správce učebny a osob vykonávajících dohled v učebně.

Při práci v učebně je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatelům učebny je zakázáno přenášet a přepojovat výpočetní techniku a její příslušenství a připojovat vlastní zařízení. Uživatelé učebny nesmí zasahovat do společně používaných konfiguračních souborů programového vybavení. V počítačových učebnách nelze používat mobilní telefony a uživatel je povinen ho před vstupem do učebny vypnout.

Uživatel je povinen neprodleně osobně sdělit správci učebny nebo osobě vykonávající dohled jakékoliv zjištěné závady na úplnosti nebo funkci zařízení, které nejsou na pracovišti již deklarovány.

Uživatel, který odchází (i dočasně) z prázdné místnosti, je povinen ji zamknout a odevzdat klíč službě v učebně. Při nesplnění této povinnosti uživatel spoluzodpovídá za případnou škodu.

Uživatel smí pracovat na počítači pouze pod jemu přiděleným uživatelským jménem, případně anonymním uživatelským jménem (S01, ..., ANONYMOUS, ...), pokud jsou v dané učebně podporována.

Uživatel nesmí pořizovat a šířit kopie operačních systémů a instalovaného aplikačního programového vybavení s výjimkou volně šiřitelných programů.

Uživatel může na základě přidělených práv používat programové vybavení oficiálně instalované v počítačové síti. Vlastní programové vybavení může používat, pokud je umístěno v soukromém nebo dočasném pracovním adresáři a pokud je uživatel schopen prokázat jeho řádné vlastnictví. Pokud to odpovídá jeho oprávnění, může používat diskový prostor až do přiděleného limitu. Je zakázáno používat počítačovou síť a vybavení počítačových učeben pro komerční činnost bez písemné dohody s ČVUT.

Uživatel smí používat pouze ta práva, která mu byla legální cestou přidělena a nesmí se jinou než legální cestou pokoušet získat práva jiná. Pokud taková práva chybou, omylem nebo pokoutně získá, je povinen o tom okamžitě uvědomit správce učebny nebo pracovníky VIC.

Provoz v počítačové síti fakulty je monitorován za účelem optimalizace, zjišťování chybových stavů a dodržování provozního řádu. Záznamů z tohoto monitorování může být použito pro prokázání porušení provozního řádu.

Při práci v učebně je uživatel povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním ostatní uživatele učebny, zachovávat pravidla slušného chování a pravidla chování v počítačové síti.

Při práci v učebně je třeba se vyvarovat činností, které zbytečně a nadměrně zatěžují počítačovou síť fakulty i počítačovou síť vnější. Obtěžování ostatních uživatelů posíláním zpráv většímu počtu lidí je zakázáno. Uživatel je povinen pravidelně číst počítačovou poštu a mazat ji. Při dvoutýdenní a delší nepřítomnosti je uživatel povinen se odhlásit z elektronických konferencí.

Přísně je zakázáno provozování počítačových her.

Obsah anonymních a pracovních adresářů je pravidelně mazán. Obsah soukromých adresářů může být smazán v případě, že uživatel nedodržuje stanovené limity diskového prostoru (to se týká i došlé pošty), pokud adresář obsahuje počítačové hry nebo nelegální programové vybavení nebo pokud byly v adresáři nalezeny počítačové viry. Soukromé adresáře nejsou centrálně zálohovány.

Uživatel je povinen bez vyzvání uvolnit pracoviště před zahájením výuky uvedené v pravidelném rozvrhu nebo dohodnutým způsobem zveřejněné rezervace a před koncem provozní doby učebny.

Podle režimu zavedeného v dané učebně je uživatel povinen předložit správci učebny nebo službě v učebně doklad o studiu a případně ho ponechat buď u stálé služby, nebo u toho, kdo mu zapůjčil klíč.

Ve speciálně zaměřených učebnách mají přednost uživatelé, kteří používají toto speciální programové nebo technické vybavení učebny.

Uživatel učebny je povinen respektovat i další omezení, která jsou obsažena v doplňku provozního řádu pro danou učebnu.

Za porušení provozního řádu může být uživatel postižen dočasným nebo trvalým odebráním přístupových práv, dočasným nebo trvalým zrušením uživatelského jména, a v závažnějších případech i kárným řízením s možností vyloučení ze studia.

 

1. listopadu 1999
RNDr. Vladimír Hora, CSc.
ředitel VIC FSv ČVUT