Základní informace pro zájemce o doktorské studium

 

Doktorské studium je určeno pro inženýry jako příprava pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.

Studium v doktorských studijních programech se řídí:
- Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT   a
- Řádem doktorského studia na FSv v Praze.

 

Na fakultě je možno studovat tyto programy

Přehled doktorských studijních programů a jejich předmětů

 

Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná.

K podání přihlášky je student povinen zajistit si katedru, na které chce studovat a školitele, který ho povede celé doktorské studium.

Přijímací řízení probíhá obvykle v červnu (s nástupem od 1. října) a v lednu (s nástupem od 1. března). Podrobnější informace viz nástěnka doktorského studia..

 

Prezenční forma

Doktorand v prezenční formě se stává na 4 roky opět studentem, dostává měsíční stipendium a má možnost být ubytován na kolejích. Pokud splňuje podmínky (Ubytovací řád ČVUT), má nárok i na ubytovací stipendium. Může získat i slevu na jízdném v hromadných dopravních prostředcích. Je též státem zdravotně pojištěn do 26 let (po dosažení tohoto věku se musí pojistit sám).

Povinností studenta DS v prezenční formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 2 let od data nástupu na doktorské studium.

Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku (schváleno na poradě kolegia dne 21.12.2004).

Pokud prezenční doktorand získá krátkodobé stipendium na zahraniční vysoké škole, může jeho školitel upravit studijní plán doktoranda tak, aby příslušný semestr vystudoval - včetně zkoušek - v doktorském studiu cizí školy.

Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.

 

Kombinovaná forma

zahrnuje dva druhy doktorandů:
- zaměstnance fakulty
- zaměstnance jiných organizací

Povinností studenta DS v kombinované formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 3 let od data nástupu na doktorské studium.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.