Základní informace pro zájemce o doktorské studium (dále jen "DS")

 

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formu vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem.
Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Úspěšné doktorské studium končí obhajobou disertační práce a získáním titulu Ph.D. za jménem.

Studium v doktorských studijních programech se řídí:
- Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT
- Řádem doktorského studia na FSv v Praze.

Na fakultě je možno studovat tyto programy:
Přehled doktorských studijních programů a jejich předmětů

K podání přihlášky si student zvolí katedru, na které chce studovat a školitele, který ho povede celé doktorské studium. Student si zároveň s přihláškou k DS volí i rámcové téma disertační práce.
Katedra i školitel předem souhlasí s návrhem na přijetí studenta do DS.

Přijímací řízení probíhá obvykle v červnu (s nástupem od 1. září) a v lednu (s nástupem od 1. března). Podrobnější informace viz nástěnka doktorského studia.

Forma studia může být a) prezenční
  b) kombinovaná

Formu studia si zvolí student DS po dohodě se školícím pracovištěm.

 

a) prezenční forma studia

Prezenční forma DS umožňuje využívat všechny výhody studenta - nárok na stipendium, ubytování na kolejích, případně ubytovací stipendium a sleva na jízdné.
Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku.

K povinnostem studenta DS patří přes systém iKOS sestavit individuální studijní plán (dále jen "ISP"), tzn. 6 povinných odborných předmětů a anglický jazyk, případně další volitelné předměty.

Součástí náplně ISP doktoranda v prezenční formě je pedagogická praxe a dále povinnost absolvovat části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu, případně jiná forma mezinárodní spolupráce.

Studijní blok
Studijní blok (6 povinných odborných předmětů, anglický jazyk a odbornou rozpravu) v prezenční formě studia je nutné uzavřít do 2 let od nástupu do studia.

Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie k tématu disertační práce a odborná rozprava. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Student DS v prezenční formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).

Obhajoba disertační práce (dále jen "DP") se řídí čl. 30 SZŘ.
Student DS má povinnost předložit DP nejpozději do 6 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.

 

b) kombinovaná forma studia

K povinnostem studenta DS patří přes systém iKOS sestavit individuální studijní plán (dále jen "ISP"), tzn. 6 povinných odborných předmětů a anglický jazyk, případně další volitelné předměty.

Součástí náplně ISP doktoranda v kombinované formě je povinnost absolvovat části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu, případně jiná forma mezinárodní spolupráce.

Studijní blok
Studijní blok (6 povinných odborných předmětů, anglický jazyk a odbornou rozpravu) v kombinované formě studia je nutné uzavřít do 3 let od nástupu do studia.

Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie k tématu disertační práce a odborná rozprava. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Student DS v kombinované formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem).

Obhajoba disertační práce (dále jen "DP") se řídí čl. 30 SZŘ.
Student DS má povinnost předložit DP nejpozději do 6 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.