Doktorský studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství

 


Stavebnictví v současnosti a blízké budoucnosti bude čelit řadě výzev, mezi které patří například (i) snižování spotřeby energie a surovin z neobnovitelných zdrojů a omezování emisí škodlivin jak při výrobě stavebních materiálů a výstavbě, tak i při následném užívání staveb, (ii) opravy a údržba chátrající infrastruktury, (iii) zachování architektonického dědictví pro budoucí generace či (iv) trvalé uložení radioaktivního odpadu. V reakci na tyto výzvy dochází k významnému vědeckému pokroku v oblastech inovace a vývoje stavebních materiálů a technologií, matematického modelování a simulací komplexních multifyzikálních procesů a experimentálních metod. Hlavním cílem programu FMI je vychovávat vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni zmíněné a nově vystávající výzvy identifikovat a vyvíjet pro ně adekvátní řešení s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a metod.


Koncepce studia je založena na holistickém přístupu – sjednocení a utřídění poznatků, hlubokém pochopení podstaty různých typů matematických modelů a experimentálních metod a jejich vzájemných souvislostí. Studenti mají možnost seznámit se s nejmodernějšími měřicími přístroji, metodami a technologiemi formou "hands-on experience", tedy sami zařízení používají ve výuce i při vlastní vědecké činnosti. Při studiu je věnována pozornost i rozvoji schopnosti studentů získávat informace z mezinárodních vědeckých zdrojů a zdokonalování jejich prezentačních a publikačních schopností v angličtině.


Pro dosažení uvedených cílů byla na Stavební fakultě významným způsobem rozšířena experimentální infrastruktura i nabídka odborných předmětů v doktorském studiu. Hlavní důraz je však kladen na tvůrčí vědeckou činnost doktorandů. Za tímto účelem je studijní program FMI zajištěn týmem školitelů z řad akademických pracovníků fakulty, kteří patří mezi špičkové experty v oboru fyzikálního a materiálového inženýrství. Jejich erudice a zkušenosti vycházejí z dosavadní rozsáhlé vědecké a publikační činnosti a mezinárodních zkušeností.

Absolventi programu FMI jsou vybaveni širokým vědecko-teoretickým základem v oblasti zkoušení, vývoje, modelování a aplikace nových i tradičních materiálů a prvků ve stavebnictví a nachází uplatnění nejen v prostředí otevřeného pracovního trhu Evropské unie především jako:

  • pedagogičtí a vědečtí pracovníci v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v oboru stavebnictví, fyzikálního a materiálového inženýrství;
  • materiáloví specialisté a technologové v průmyslových podnicích působících v oblasti výroby stavebních materiálů a dílců;
  • koncepční a vývojoví odborníci v průmyslových podnicích a projekčních a poradenských firmách zabývajících se činností ve stavebnictví;
  • odborní pracovníci ve firmách zabývajících se vývojem simulačních softwarů;
  • po získání zkušeností i jako vedoucí pracovníci ve výše uvedených firmách a organizacích;
  • po složení profesních zkoušek jako autorizovaní inženýři;
  • pracovníci zabývající se diagnostikou a zkušebnictvím v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí;
  • pracovníci v oblasti certifikace stavebních výrobků.