Doktorský studijní program Průmyslové dědictví

 


"Průmyslové dědictví sestává z pozůstatků průmyslové kultury, jež mají historickou, technickou, sociální, architektonickou a vědeckou hodnotu. Těmito pozůstatky mohou být budovy a strojní vybavení, dílny, továrny, doly a lokality, sloužící ke zpracovávání a zušlechťování surovin, sklady, místa, v nichž je vyráběna, přenášena a využívána energie, doprava a veškerá infrastruktura, právě tak jako místa společenských aktivit, spojených s průmyslem jako jsou bydlení, náboženství nebo vzdělávání."
(Charta průmyslového dědictví, 2003; překlad VCPD, 2013)

Mnohovrstevnatý odkaz průmyslové éry je významnou součástí kulturního dědictví jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Cílem nově koncipovaného programu je vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR. Zabývá se jak způsoby jeho evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně nejrůznějších forem nového využití formou konverze.


Program reaguje na celosvětový posun ve výzkumu i ochraně a novém využití průmyslového dědictví. Tendence, které nově se objevují, se týkají jak metodologie oboru (industriální archeologie) a způsobů mapování (nové grafické a zobrazovací metody), tak právě možností a přístupů k ochraně (záchraně) nemovitých pozůstatků průmyslového dědictví i jejich novému využití. Jelikož velká část konverzí se týká kulturního/společenského využití, nové předměty se soustřeďují i na téma kreativního průmyslu, kulturního turismu, animace kultury. Je akcentován vliv aktivit zespoda a komunitního využití při udržitelném využití průmyslového dědictví i limitní vliv těchto aktivit. V přesazích do urbanistické problematiky jde o otázky zanedbaných průmyslových území - brownfields, a s nimi spojené aktuální témata veřejných prostorů. Nový program je rozšířen i o téma vztahu výtvarného umění a industriálu.

Studijní program je multidisciplinární, tak jak je běžné na zahraničních vysokých školách. Na rozdíl od absolventa magisterského studia bude absolvent vybaven rozšířeným vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody, řešení daných problémů a zapojit se tak do celospolečenské diskuze na dané téma. Otevřen je zájemcům ze všech vysokých škol. V rámci nového programu se vyučující i doktorandi budou podílet jak na výuce, tak na výzkumné, konferenční, publikační i osvětové činnosti.

 

Další informace naleznete na:

- informační a komunikační platformě pro studenty doktorských studijních programů PSI
- nezávislé platformě výzkumu průmyslového dědictví na katedře architektury