Magisterský studijní program

BUDOVY A PROSTŘEDÍ

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Specializace -- Technická zařízení budov
Specializace -- Stavební fyzika

Předměty ak. roku 2023/24:

Specializace -- Technická zařízení budov
Specializace -- Stavební fyzika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

Specializace -- Technická zařízení budov
Specializace -- Stavební fyzika
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: Budovy a prostředí
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 1,5 roku (3 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Magisterský studijní program Budovy a prostředí je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. programu Stavební inženýrství – specializace Pozemní stavby; Architektura a stavitelství a příbuzné programy.

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov ("Integrated building design").

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov. Volbou specializace si studenti vyberou oblast dle svého zájmu, ve které prohloubí své odborné znalosti potřebné k úspěšnému vstupu do praxe. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Studiem magisterského studijního programu Budovy a prostředí získá absolvent základní teoretické i odborné technické znalosti a dovednosti pro odbornou činnost v různých oblastech navrhování pozemních staveb. Profil absolventa je v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Studijní program pokrývá níže uvedené body profilu:

 1. S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
  1. znalosti technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi,
  2. znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností,
  3. znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství,
  4. znalosti metod sběru a analýzy dat
  5. porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí,
  6. znalosti o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
  7. znalosti technologie staveb,
 2. S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
  1. analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby,
  2. využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe,
  3. navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností,
  4. vypracovat projektovou dokumentaci staveb, včetně projektové dokumentace pro jejich užívání a údržbu a posudků pro hodnocení energetické náročnosti a vlivu staveb na životní prostředí,
  5. provádět statické a dynamické výpočty staveb v oblasti stavební fyziky a technických zařízení budov a jejich diagnostiku,
  6. provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
  7. navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb.
 3. S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní například v těchto oblastech:
  1. autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek,
  2. projektant specialista v oblasti technických zařízení budov, stavební fyziky
  3. stavbyvedoucí,
  4. projektový manažer,
  5. energetický specialista
  6. úředník ve státní správě – stavební úřad, hygienická stanice
  7. student doktorského studia
  8. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi

Absolvování magisterského studia studijního programu Budovy a prostředí zakládá předpoklady pro výkon regulovaného povolání:

 • autorizovaný inženýr (ČKAIT).
 • energetický specialista (MPO)

Absolvent studia získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro uplatnění v oboru i pro případné další doktorské studium. Studijní plán je sestaven s cílem získání relevantních technických, ekonomických i právních znalostí včetně porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům na životní prostředí. Studenti jsou vedeni k získání dovedností při vypracování projektové dokumentace objektů pozemních staveb v oblasti techniky prostředí, dokumentace pro jejich užívání a údržbu apod. Znalosti umožní absolventům provádět výpočty systémů technických zařízení budov, tepelné ochrany budov, akustiky a osvětlením, diagnostiku pozemních staveb, stavebně technické průzkumy i navrhovat a řídit výkon stavebních činností.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský program Budovy a prostředí nahradí nyní vyučovaný magisterský program Budovy a prostředí (akreditován pod kódem N3649 - 3608T006 pro období 27.2.2015 - 31.12.2024).

Na magisterský program je možné navázat akreditovanými doktorskými programy zejména v programu Pozemní stavby.