Stavební management a inženýring (česky) - předměty programu

D01PSM1 - Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Vyučuje:
K101 - katedra matematiky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Vícerozměrné normální rozdělení a odhady jeho parametrů. • Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. • Metoda hlavních komponent. • Časové řady v časové a frekvenční doméně. • Bayesovské postupy. • Vybrané Monte Carlo metody.

D05DRP - Doktorandská propedeutika

Vyučuje:
K105 - katedra společenských věd
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Studentům doktorského studijního programu kurz přispěje ke získání znalostí a dovedností rozvíjející jejich didaktické a odborné dovednosti směrem k aktivnějším metodám jejich výukové praxe (oproti tradičnímu modelu přednášky / diskuse). Mezioborové prostředí kurzu vede studenty k tomu, aby nazírali na odborné i pedagogické problémy z různých úhlů pohledu od odborných, přes didaktické až po psychologické a morální aspekty učitelské profese. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru myšlení a motivace k učení a osobnostním rozvoji. Studenti se naučí zásady formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámí se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci. Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování. Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

D05IMA - Inovační marketing

Vyučuje:
K105 - katedra společenských věd
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
*V programech CME a FMI lze předmět zařadit do ISP pouze jako volitelný.* Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

D26ACM - Pokročilé metody řízení nákladů

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou pokročilých metod řízení nákladů. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním příkladu. • Analýza a kalkulace nákladů životního cyklu (LCC – life cycle cost) projektu a stavby. Deterministický a stochastický přístup. • Řízení nákladů rozsáhlých stavebních projektů (z pozice investora / dodavatele) – plánování nákladů, controlling nákladů, claim management, change management apod. • Kalkulace podle aktivit: Activity-Based Costing (ABC), Time-Driven Activity-Based Costing (T-D ABC) • Řízení podle aktivit a jeho vazby na nákladové řízení: Activity-Based Managemet (ABM) • Strategické nástroje řízení nákladů. • Hodnotový management

D26APM - Pokročilé metody projektového managementu

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Cílem předmětu je studium a získání znalostí a dovedností s využitím pokročilých metod projektového řízení. Student se seznámí s odlišnými typy životního cyklu projektu (prediktivní, adaptivní a iterativní) a odlišnými přístupy k řízení projektu v závislosti na životním cyklu. Pro jednotlivé přístupy budou představena pozitiva a negativa a diskutována vhodnost využití na konkrétních typech projektů. Pozornost bude věnována zainteresovaným stranám projektu. Student získá schopnost identifikovat, ohodnotit a navrhnout relevantní strategii přístupu k zainteresovaným stranám a bude schopen analyzovat možná rizika plynoucí z jednotlivých zainteresovaných stran. Budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů, rozvíjena schopnost studenta zohledňovat vliv okolí projektu při řízení i plánování projektu. Student získá znalosti o vytváření podmínek pro zlepšení kontroly průběhu realizace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích, řízení programů a portfolií projektů.

D26ASM - Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět je zaměřen na teorii managementu velké stavební firmy aplikovanou na oblast strategického rozhodovacího procesu. • analýza stavebního trhu a tvorba možných postupů v oblasti strategického marketingu, investičních strategií a business politiky pro působení dané firmy, • organizační modely pro standardizaci právního postavení v rámci skupiny podniků, rozvoj organizačních modelů a standardizace procesního řízení včetně vazby na jednotlivé typy dodavatelských systémů pro stavební podnikání, • tvorba systémového řešení umožňující optimální návrh informačních systémů pro koordinaci a management procesů získávání zakázek, financování v jednotlivých fázích realizace přípravy a realizace klíčových projektů dané skupiny podniků, • zvláštnosti kapitálových investic stavební firmy do strojů a zařízení nebo pozemků pro navazující stavební development, • řídící proceduru pro nabídkové řízení, plánovací procesy, řízení produktivity postavitelnosti, • řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží, • možnosti krizového řízení stavebního podniku nebo velkých projektů.

D26ENM - Energetický management

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět energetický management budov se zabývá oblastmi energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti. V úvodu jsou představeny problematika udržitelného rozvoje v souvislosti s využíváním – produkcí i spotřebou – energie a legislativa v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje budov. Předmět se dále zabývá energetickou účinností v návaznosti na dokumenty hodnotící energetickou náročnost budov (energetický audit, energetický posudek a PENB – průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, metodami LCA (Live Cycle Assessment) a LCC (Life Cycle Cost) z hlediska návrhu energeticky úsporného řešení budovy. V rámci předmětu jsou diskutována aktuální témata z oblasti energetické účinnosti a ochrany klimatu, kam spadají například Energetická společenství nebo Energeticky plusové čtvrti. Přestaveny jsou také vybrané národní a mezinárodní projekty zabývající se tematikou energetické účinnosti.

D26IFM - Informační systémy pro Facility Management

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Propojení BIM a FM. Ovlivnění a optimalizace provozních nákladů v projektové fázi. Efektivní správa nemovitostí včetně údržby a obnovy. Posuzování budov z hlediska dopadů na životní prostředí. Využití IS pro certifikaci/recertifikaci Green Building. Propojení databáze a grafického modelu. Problematika implementace informačních systémů pro FM a překážky, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá propojením FM s legislativou, veřejnými zakázkami, problematikou dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.

D26INO - Inovační inženýrství ve stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

D26MIM - Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou manažerského a informačního modelování. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním nebo hypotetickém příkladu. V případě informačního modelování je obsahovým základem proniknutí do problematiky v oblasti stavebnictví. S výhodou je možné výstupy z předmětu zaměřit a použít ve zpracovávané doktorské disertační práci. Obecná osnova: 1. Rešerše možností s vazbou na téma seminární práce. 2. Definování aplikačního nebo vědeckého příkladu pro zpracování manažerského nebo informačního modelu. 3. Dekompozice úlohy a specifikace prvků zpracovávaného modelu. 4. Návrh struktury matematického modelu a volba modelovacího prostředí. 5. Implementace modelu v prostředí vhodného software. 6. Rozbory chování a testování sestaveného modelu. 7. Definice rizikových faktorů ve struktuře modelu, specifikace jejich dopadů na výsledné chování. 8. Vyšetřování možností nástrojů řízení BIM, PIM, AIM. 9. Rozbor implementačních možností informačního modelu. 10. Rozbor a zvážení možností různých druhů analýzy (stabilitní, citlivostní, riziková, statistická). 11. Definice a zpracování výstupních informací z řešené úlohy.

D26MVP - Metody vědecké práce

Vyučuje:
K126 - katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
• Co je disertace, její struktura a náležitosti, • Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce • Znalosti a spirála znalostí SECI ve vědecké práci • Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické • Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus • Výzkumné otázky a hypotézy • Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metodologická triangulace • Modelování a kategorizace, modelová zkreslení, ověření modelu • Reliabilita a validita výzkumu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

D32RAM - Analýza a řízení rizika

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
1. Terminologie 2. Teorie - Pravděpodobnost, matematická statistika, spolehlivost 3. Analýza a posouzení rizika - Identifikace rizika - Kvantifikace rizik - Numerické nástroje a metody - Klasická statistická inference - Bayesovská inference - Metody Monte Carlo 4. Řízení rizika - Analýza rozhodování - Teorie užitku v analýze rozhodování

D32TWPE - Scientific Writing and Publishing in English

Vyučuje:
K132 - katedra mechaniky
Semestr:
zimní, letní
Zakončení:
zkouška
Anotace:
In this course, which is taught exclusively in English, attention is paid to the structure of a scientific or technical paper, to grammatical and stylistic aspects and to the creative scientific writing process from manuscript preparation up to its publication (including the selection of an appropriate journal and the manuscript submission and review process). Other topics covered in the course include effective search for and processing of information sources in a network environment, exploitation of library, open-access and other resources and tools, citation rules and publication ethics. Students get acquainted with citation managers, manuals of style, typesetting rules and tools for the preparation of a technical manuscript in LaTeX. Basic information on bibliometric tools and evaluation of scientific output is also provided.

Jazyky

Pro všechny programy je nutná znalost anglického jazyka a volitelného jazyka.

D04ANG - Angličtina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu. Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni. Probírané písemné útvary: - strukturovaný životopis, - průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo, - stručná žádost o grant, - abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

D04CES - Čeština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb. Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí. Kurz je určen doktorandům, ale není povinný, je ukončen zkouškou. Kurz češtiny je určen pro studenty, kteří již mají pevně ukotvené základy českého jazyka, tj. jsou na úrovni B1+. V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)

D04FRA - Francouzština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04NEM - Němčina

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04RUS - Ruština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

D04SPA - Španělština

Vyučuje:
K104 - katedra jazyků
Semestr:
(není uvedeno)
Zakončení:
zkouška
Anotace:
Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.