Bakalářský studijní program

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

 

Aktuálně:

Informace pro 3. ročníky – SZZ, praxe, bakalářská práce
Informace pro 4. ročníky – SZZ - obhajoba

 

Studijní plány:

Studijní plán programu AS - tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23
Studijní plán programu AS - tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024
Kontrola 1. bloku studia

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 4. ročník
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
Typ studijního programu: bakalářský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 4 roky (8 semestrů)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Bc.
Garant studijního programu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Architektura a urbanismus (82 %), Stavebnictví (18 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Architektura a stavitelství je výchova odborníků v oblasti architektury a stavitelství s vyváženými znalostmi architektonických a stavebně technických disciplín, které mu umožní plnohodnotné působení v oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako projektant v architektonických a projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Výchova odborníků s architektonickým základem rozšířeným o základní stavebně technické znalosti ostatních odborných specializací ve stavebnictví, schopných na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s citem pro estetiku a s ohledem na funkci díla. Nejdůležitější vlastností musí být vnímavost k architektonickému detailu a schopnost jej technicky dořešit. Při výuce je zohledněno sledování nových architektonických a urbanistických tendencí, technických a technologických postupů v inženýrských oborech. Důraz je kladen na znalosti architektonických (včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí), technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla relevantních pro architektonickou praxi, znalosti právních předpisů relevantních pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Principy studia

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu, jakými jsou především ateliéry architektonické tvorby, architektonické kreslení, modelové projektování, počítačová grafika, architektonická kompozice, dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, ochrana a obnova památek a urbanismus a předměty stavebně–inženýrské (stavební fyzika, statika, navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, navrhování základových konstrukcí, navrhování technických zařízení budov a technologii staveb, ekonomika a management), studium je doplněno o předměty humanitního a ekonomického zaměření, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupin povinně volitelných předmětů, které jsou vyváženě komplementární k povinnému kmeni. V závěru studia je posluchačům umožněno profilovat se výrazněji architektonickým či technickým směrem a připravit se tak lépe pro příslušné navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá potřebné informace z oborů architektury, urbanismu, projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oblasti Architektury a urbanismu či Stavebnictví, působit v uvedených oblastech jako projektant v architektonických a projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech, úřadech územního rozvoje a orgánech památkové péče.
Absolvent umí analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby a v rámci architektonické praxe; pod vedením autorizované osoby vykonávat projektové a plánovací činnosti v souvislosti s poskytováním souvisejících odborných služeb, vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (s výjimkou staveb inženýrských), provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy, vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby; v rámci působnosti státní správy vydávat odborná stanoviska. Architektonické a urbanistické znalosti jsou rozšířeny o základní znalosti dalších profesí ve stavebnictví, tak aby mohl absolvent Architektury a stavitelství kvalifikovaně posoudit optimální technické řešení a byl schopen architektonický koncept převést v kvalitní stavební technický návrh. Absolvování čtyřletého bakalářského studia zakládá předpoklady pro výkon regulovaného povolání:
autorizovaný technik (ČKAIT),
autorizovaný inženýr (ČKAIT).

Strukturované studium

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Architektura a stavitelství je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium Architektury a stavitelství vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus a Stavebnictví.
Na Fakultě stavební ČVUT v Praze konkrétně v programech
Architektura a stavitelství (Ing. arch., 2 - letý),
Budovy a prostředí (Ing., 1,5 - letý),
Inteligentní budovy (Ing., 1,5 - letý),
Stavební inženýrství – Konstrukce pozemních staveb (Ing., 1,5 - letý),
Stavební inženýrství – Stavební management (Ing. 1,5 – letý).

Webové stránky programu Architektura a stavitelství