Magisterský studijní program

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

 

Aktuálně:

Informace pro 2. ročníky

 

Studijní plány:

Zaměření -- Architektura a stavitelství (AS)
Zaměření -- Architektura a urbanismus (AU)
Zaměření -- Ochrana a obnova památek (OOP)

Předměty ak. roku 2023/24:

Zaměření -- Architektura a stavitelství (AS)
Zaměření -- Architektura a urbanismus (AU)
Zaměření -- Ochrana a obnova památek (OOP)
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

Zaměření -- Architektura a stavitelství (AS)
Zaměření -- Architektura a urbanismus (AU)
Zaměření -- Ochrana a obnova památek (OOP)
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing. arch.
Garant studijního programu: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Architektura a urbanismus (100 %)

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Architektura a stavitelství je výchova odborníků v oblasti architektury, urbanismu a stavitelství s vyváženými znalostmi architektonických, urbanistických a stavebně technických disciplín, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru navrhování pozemních staveb jako projektanti – architekti v architektonických ateliérech a projekčních kancelářích či jako členové realizačních týmů v procesu výstavby.

Dvouleté magisterské studium programu Architektura a stavitelství obsahuje předměty z oblasti architektury (vybrané stati z dějin architektury a umění, teorie architektury, urbanismu, zahradní a krajinářské tvorby), architektonické tvorby a stavebně projekční činnosti s důrazem na provázanost funkčního technického řešení a architektonického detailu. Základem výuky je komplexně pojatá ateliérová tvorba, která studenty učí celkovému vnímání jednotlivých rozsáhlejších úloh od urbanistické koncepce přes návrh budov po řešení interiéru a parteru. Architektonické předměty jsou doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe. Důraz je kladen na znalosti architektonických, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, relevantní pro architektonickou praxi, znalosti právních předpisů relevantní pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je harmonický obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu, jakými jsou především ateliéry architektonické tvorby, současná architektura a teorie architektury, dějiny umění, ochrana a obnova historického stavebního fondu a památek, urbanismus, územní a krajinné plánování a předměty stavebně inženýrské (architektura a statika, energeticko efektivní navrhování, stavební management). Studium je doplněno o další aspekty zejména z oblasti psychologie a sociologie. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupin povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj v oblasti rekonstrukcí, ochrany a obnovy stavebního fondu, resp. památek či urbanismu a územního plánování nebo stavebně technických disciplín ve vztahu k architektuře.

Studijní program je koncipován v souladu se Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Architektura a stavitelství je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Profil absolventa

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch. a uplatní se zejména jako tvůrčí projektant - architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče, ve stavebním výzkumu a v odborném školství. Úspěšné absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu.

Architektonické a urbanistické znalosti jsou rozšířeny o základní znalosti dalších profesí ve stavebnictví tak, aby mohl absolvent programu Architektura a stavitelství kvalifikovaně posoudit optimální technické řešení a byl schopen architektonický koncept převést v kvalitní stavební technický návrh.

Absolvování studijního programu dává předpoklad pro vykonávání regulovaného povolání autorizovaný architekt či autorizovaný inženýr.

Absolvent má znalosti architektonických disciplín a konkrétní odborné specializace (architektura, urbanismus, ochrana a obnova památek), a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalosti technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, relevantní pro architektonickou praxi, znalosti právních předpisů relevantní pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Umí analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby a v rámci architektonické praxe, vykonávat projektové a plánovací činnosti v souvislosti s poskytováním souvisejících odborných služeb, vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (s výjimkou staveb inženýrských), provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy, vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány, vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu.
Například na Fakultě stavební v programu Architektura a stavitelství či Stavební inženýrství.

Webové stránky programu Architektura a stavitelství