Stipendia

 

Stipendijní řád ČVUT - úplné znění a změny
  • Žádáme studenty, aby vložili číslo účtu do IS KOS: záložka Ostatní, Osobní údaje, Upravit účet, Ulož změnu.

 

Prospěchová stipendia:

Nároky na prospěchové stipendium jsou generovány z IS KOS na základě studijních výsledků a splnění dalších podmínek udělení stipendia.

Student může i při nezařazení do níže uvedeného seznamu podat individuálně písemnou žádost o prospěchové stipendium, dosahuje-li váženého studijního průměru max. 1,500 a jedná-li se o případy uvedené ve Stipendijním řádu čl. 3 odst. 2b (studium v zahraničí) nebo o individuální odůvodněné případy (např. povinně volitelný předmět odstudován v dřívějším roce, než je uveden ve studijním plánu). Formulář žádosti a další informace jsou k dispozici na studijním odd. fakulty.

 

Účelová stipendia:

 

Sociální stipendia:

Stipendium je přiznáváno buď individuálně na základě individuální žádosti studenta (tzv. fakultní sociální stipendium, viz Stipendijní řád čl. 4 odst. 2c), nebo na základě nároku, který studentovi potvrdí Úřad státní sociální podpory (tzv. státní sociální stipendium, viz Stipendijní řád čl. 5). Bližší informace lze získat na studijním oddělení.

Informace o sociálním stipendiu dle čl. 5 Stipendijního řádu:

 

Ubytovací stipendia:

 

Stipendia nadací a nadačních fondů:

 

Nadace, granty, stipendia na webových stránkách rektorátu ČVUT: