Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

20. 6. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20. 6. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

15. 6. 2022

Život projektu - seminář pro řešitele projektů. Prezentace ze semináře konaného 17.5.2022 na FSv.

15. 6. 2022

MŠMT: ČR - USA. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů bilaterálních výzkumných projektů ČR – USA LUAUS23. Konec lhůty je 25.7.2022.

6. 6. 2022

TA ČR: THÉTA 5. veřejná soutěž. TA ČR vyhlásila dne 1.6.2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Konec lhůty je 27.7.2022.

3. 6. 2022

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 5. května 2022.

31. 5. 2022

TA ČR: Delta. TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním uchazečem může být pouze podnik. Konec lhůty je 13.7.2022.

31. 5. 2022

Ministerstvo zemědělství: ZEMĚ. MZe vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEM" s počátkem řešení projektů v roce 2023. Konec lhůty je 13.7.2022.

31. 5. 2022

MŠMT: ČR - Německo. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

25. 5. 2022

EIG CONCERT Japan. 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace. Konec lhůty je 18.7.2022.

18. 5. 2022

MŠMT: ČR - Rakousko. V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

18. 5. 2022

MŠMT: ČR - Francie. V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

18. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví: VES. MZ vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Konec lhůty je 29.6.2022.

6. 5. 2022

Zápis z 26. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 31. března 2022.

19. 4. 2022

Metodický pokyn proděkana pro VaV č. 1/2022 k průběhu obhajob disertačních prací.

7. 4. 2022

European Year of Youth 2022. V rámci Evropského roku mládeže GŘ pro výzkum a inovace dne 1.4.2022 zahájilo novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022. Termín uzávěrky je 14.12.2022.

1. 4. 2022

Zápis z 25. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. února 2022.

29. 3. 2022

Stipendia Fulbrightova programu. Nový cyklus stipendií Fulbrightovy komise.

11. 3. 2022

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2023.

25. 2. 2022

Podpora přípravy prestižních projektů.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.