Aktuální výzvy

 

Národní poskytovatelé | Mezinárodní poskytovatelé

 

Národní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

MŠMT – ČR - Bavorsko

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné zde

Letter of Intent ke stažení

Čestné prohlášení ke stažení

Prosíme o dodržení uvedených termínů.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 31.1.2022

Lhůta pro vložení draftu a dokumentů k podpisu do EZOP: 24.1.2022

Termín podpisu rektora a odeslání návrhu datovou schránkou: 30.1.2022 do 10 hodin

Interní kolo Celoškolské soutěže na FSv

- finanční podpora inovačních projektů akademických pracovníků ČVUT zaměřených na podporu výuky a vzdělání pro rok 2022.

Přihlášky k soutěži zde

Odkaz na vyhlášení soutěže zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: elektronické přihlášky: 23:59 9.1.2022

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: průběžně

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková

Do termínu zde:

A - kontinuálně

B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

Mezinárodní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

Interreg – Central Europe

Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu.

Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj; a prozatím zůstává v jednání také zlepšení dopravních spojení. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit.

Oblast, které se granty týkají můžete najít zde

Financování max. do výše 80%.

Info den pro tuto výzvu se koná 6.12.2021 - více informací naleznete zde

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 23.2.2022

Přihláška musí být zaregistrována v EZOP.

Informační opatření pro společnou zemědělskou politiku (IMCAP)

Obecným cílem výzvy je budovat důvěru v EU a mezi všemi občany, zemědělci i nezemědělci a podporovat informovanost o společné zemědělské politice (SZP) (tj. o politice a jejích přínosech pro občany EU).

Předkládané návrhy musí poskytovat ucelené, objektivní a komplexní informace, a to jak v rámci EU, tak mimo ni, aby poskytovaly přesný celkový obraz o SZP.

Více informací k výzvě zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Termín uzávěrky: 25.1.2022

Projekty se podávají v portálu EU

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

Strategická autonomie ve vývoji, zavádění a využívání globální vesmírné infrastruktury, služeb, aplikací a dat 2021 – aplikace (HORIZON-EUSPA-2021-SPACE)

Vývoj inovativních řešení založených na EGNSS a Copernicus, která přispívají k provádění evropské zelené dohody. Tato řešení mohou hrát významnou roli při transformaci ekonomiky EU na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, stejně jako podporovat ochranu životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti atd.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Termín uzávěrky: 16.2.2022 17:00 hod

Projekty se podávají v portálu EU

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

Horizont Evropa – centra excelence

EIT znalostní a inovační společenství je integrované partnerství sdružující přední společnosti, instituce vysokoškolského vzdělávání, výzkumné organizace a další zúčastněné strany v inovačním procesu, aby se vypořádaly s naléhavými společenskými výzvami prostřednictvím vývoje produktů, služeb a procesů a také výchovou inovativních, podnikavých jednotlivců. Znalostní a inovační společenství propojuje inovační centra zaměřená na excelenci, Co-location Centers, aby se stala předními centry excelence, která soutěží a spolupracuje s ostatními centry inovací po celém světě.

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Termín uzávěrky: 24.3.2022

Projekty se podávají v portálu EU

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

Horizont Evropa

Více informací k programu a výzvám na stránkách Technologického centra
AV ČR zde

Více informací k otevřeným výzvám na Funding & tender opportunities zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

CERV-2022 - Call for proposals on citizens´ engagement and participation (CERV-2022-CITIZENS-CIV)

  • Výzva k předkládání návrhů v oblasti IT na podporu zapojení občanů a komunit do diskusí a akcí týkajících se klimatu a životního prostředí.
  • forma poskytnutí grantu Lump sum (paušál)
Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 10.2.2022

Podání probíhá v Participant portálu zde

Před odesláním projekt zadejte do EZOP.

CEF Transport

  • projekty pro infrastrukturu na základní a komplexní TEN-T (železnice, vnitrozemské vodní cesty, námořní a vnitrozemské přístavy, silnice, železniční terminály a multimodální logistické platformy)
Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 19.1.2022

ERC STARTING GRANTS

  • podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů
  • výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1.1.2021 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2020). Napříč všemi disciplínami.
  • podpora 1,5 mil. EUR na 5 let
  • více informací k ERC grantům zde
Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 13.1.2022

Grantové příležitosti v USA

MIT - Czech Republic Seed Fund
otevřený všem veřejným výzkumným organizacím v ČR
napříč všemi disciplínami
podpora až 25k USD, na 2 rok
prohloubení nebo zahájení spolupráce týmů zakládající budoucí větší partnerství nebo projekty
společné vyvážené projekty výzkumníků z MIT a partnerské země • zapojení juniorních výzkumníků (a studentů)
Více informací zde

NSF – GA ČR Lead Agency Opportunity
tematicky omezeno na AI, nanotechnologie a plasma science v rámci participujících programů NSF
Společné projekty CZ a US výzkumníků s dokumentovanou vzájemnou přidanou hodnotou
max. 3 roky realizace projektu
Uznatelné náklady
- osobní náklady do výše 60 tis. Kč
Více informací zde

NSF Ostatní programy
International Collaboration Supplements in Quantum Information Science and Engineering Research (NSF 21-090)
Přihlášky do 14.6.2022
Více informací zde
Research Collaboration Opportunity in Europe for NSF Awardees (NSF 21-068)
spolufinancování pro ERC
Více informací zde

US Dept of Defense
Program hostujících vědeckých pracovníků (VSP)
Program pro vědeckou spolupráci (CSP)
Program pro mezinárodní námořní příležitosti ve vědě a technologiích (NICOP)
Momentálně nejsou vypsané termíny
Více informací zde

National Institutes of Health
Aktuální výzvy - zde
Více informací zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 13.12.2021

Stipendia Fulbrightova programu

Stipendium pro postgraduální studium

je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců).

A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci.
Uzávěrka přihlášek pro kategorii A: 1.2.2022

 

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde.

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková