Druhy výsledků VaV

 

Výběr výsledků, u kterých je možno uplatnit ochranu DV a následně proces TT.
Informace jsou založeny na veřejně dostupném dokumentu na stránkách RVVI.

P - patent
Fuzit - užitný vzor
Fprum - průmyslový vzor
  - ochranná známka
  - ověřená technologie
  - know-how
  - prototyp
  - certifikovaná metodika
R - software


 

P - patent

Definice:
"Patentem" je vynález, pro který bylo uděleno výhradní právo jeho užití:

 • u českého patentu Úřadem průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
 • u evropského patentu Evropským patentovým úřadem (EPO) za podmínek stanovených Úmluvou o udělování evropských patentů;
 • u ostatních patentů příslušným patentovým úřadem za podmínek stanovených příslušným právním řádem.

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku zveřejnění oznámení o udělení patentu v příslušném patentovém rejstříku, eventuálně nabytím právní moci listiny osvědčující udělení patentu.

Patentem nejsou:

 • patentové přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;
 • dílčí validace evropského patentu;
 • příslušným národním patentovým úřadem vydaná ochrana pro netechnické řešení, zejm. rostlinnou odrůdu, design nebo software.

 

Fuzit - užitný vzor

Definice:
Výsledek "Užitný vzor" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Užitným vzorem je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.

Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda užitný vzor byl z hlediska novosti, unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně je podmínkou, aby užitný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb.).


 

Fprum - průmyslový vzor

Definice:
Výsledek "Průmyslový vzor" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o designérská řešení, tj. o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět, tj. průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k jeho sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak.

Jedná se o výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslovým vzorem nejsou:

 • počítačové programy;
 • samotné grafické návrhy bez spojení s konkrétním výrobkem.
 • výsledky nesplňující dodatečná kritéria dle manuálu Frascati, část 2.

 

Fprum - Ochranná známka

Definice:
Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost se tak stává v očích spotřebitelů důvěryhodnější a spolehlivější, čímž se upevňuje Vaše pozice na trhu. Ochranná známka by měla být součástí každého kvalitního firemního portfolia, protože taková ochranná známka může být cenným obchodním aktivem společnosti.


 

Fprum - Ověřená technologie

Definice:
Výsledek "Ověřená technologie" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku.


 

Fprum - Know-how

Definice:
České právo neposkytuje know-how žádnou speciální ochranu. Know-how je však možno chránit jako obchodní tajemství, což je institut upravený obchodním zákoníkem. K tomu, aby byla know-how poskytována ochrana jako obchodnímu tajemství, je naprosto nezbytné, aby měl podnikatel zájem na utajení know-how a odpovídajícím způsobem jeho utajení i skutečně zajišťovat.

Zájem podnikatele utajovat know-how jako obchodní tajemství může být vyjádřen různým způsobem. Daná vůle může být obsažena v pracovních smlouvách, v jednostranných závazcích o mlčenlivosti, ve vnitřních směrnicích, v různých závazkových smlouvách, ale i ve faktickém utajování. Vlastní zajišťování utajení obchodního tajemství je pak věcí příslušných organizačních, technických a jiných opatření. Konkrétně se může jednat například o uložení materiálů obsahujících know-how v trezoru nebo v bankovním sejfu, v zákazu přístupu nepovolaným osobám na určitá pracoviště, v přístupových právech k dokumentům obsahujících know-how, v šifrování a podobně.

Důkazní břemeno ohledně plnění těchto opatření nese podnikatel, kterému svědčí know-how chráněné jako obchodní tajemství. Bohužel je nutno konstatovat, že podnikatelé nejsou často schopni u soudu prokázat, že skutečně efektivně zajišťují utajení know-how s využitím všech možných technických prostředků. V důsledku toho pak nebývají se svými žalobami na poskytnutí ochrany proti porušení nebo ohrožení obchodního tajemství úspěšní.


 

Fprum - Prototyp

Definice:
Výsledek "Prototyp" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.


 

Fprum - Certifikovaná metodika

Definice:
Výsledek "Certifikovaná metodika" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi.


 

R - software

Definice:
"Software" je program či soubor strojových instrukcí sloužící k zajištění chodu počítače nebo jiného hardwaru vč. strojů a zařízení a jejich interakci s okolím. Výsledek "software" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu softwaru, která je doložitelná technickou dokumentací výsledku. Software musí přinášet takový prvek novosti a pokroku do oblasti počítačových programů, které znamenají zvýšení objemu znalostí. Využití software pro novou aplikaci nebo k novému účelu však nemůže samo o sobě představovat takový pokrok.

Software může být např.:

 • vývoj nových operačních systémů a jazyků;
 • návrh a realizace vyhledávačů založených na původních technologiích;
 • snaha o řešení konfliktů v rámci hardware nebo software založená a procesu transformace systému nebo sítě;
 • vytváření nových nebo účinnějších algoritmů založených na nových technikách;
 • vytváření nových a originálních systémů kódování nebo bezpečnostních technik.

Softwarem není:

 • vývoj software obchodních aplikací a informačních systémů za použití známých metod a stávajících softwarových nástrojů;
 • přidání uživatelských funkcí do stávajících aplikačních programů (včetně funkčnosti základních vstupních dat);
 • tvorba webových stránek či software s využitím stávajících nástrojů;
 • použití standardních metod kódování, ověřování zabezpečení a testování integrity dat;
 • přizpůsobení výrobku pro konkrétní použití, nejsou-li v průběhu tohoto procesu přidány poznatky, které výrazně vylepšují základní program;
 • rutinní ladění stávajících systémů a programů, pokud se tak neděje před koncem procesu experimentálního vývoje.