Výzkum

Legislativa procesů ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií

 

Metodika FSv ČVUT

Platné směrnice a příkazy ČVUT:

Vše dostupné na
https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy   a na
https://campuscvut.sharepoint.com/sites/inforek-vvc

 • Organizační řád rektorátu ČVUT v Praze
 • Směrnice kvestora č. 113/2018 - k zajištění jednotného vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory na ČVUT v Praze
 • Příkaz rektora č. 10/2018 – ke stanovení povinností, pravomocí a odpovědností prorektorů, kvestora a kancléře ČVUT
 • Příkaz rektora č. 9/2018 – Delegace pravomoci ve věci přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a podpisů licenčních smluv
 • Příkaz rektora č. 5/2017 - ke zřízení Rady ČVUT pro komercializaci a stanovení jejího jednacího řádu
 • Jednací řád Rady ČVUT pro komercializaci
 • Aktualizace a úplné znění Statutu Licenční rady ČVUT
 • Příkaz rektora č. 20/2020 pro ochranu správu a využití duševního vlastnictví ČVUT v Praze

Platné zákony a normy ČR

 • Autorské právo a právo pořizovatele databáze:
  • Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon
 • Veřejná podpora výzkumu a vývoje:
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
 • Další předpisy:
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Průmyslové vlastnictví:
  • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
  • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
  • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
  • Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
  • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
  • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
  • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
  • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
  • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin

   

  a související předpisy pro případ budoucí ochrany dle právních předpisů cizích států či mezinárodní organizace mající stejný či obdobný význam.