Rada pro komercionalizaci Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Statut rady

 1. Členy jsou:
  1. Proděkan FSv pro VaV
  2. Proděkan FSv pro Vnější vztahy
  3. Tajemník fakulty
  4. Odborníci fakulty se zkušeností v procesu DV a TT
  5. Vedoucí právního oddělení
  6. Technologický skaut FSv
  7. Zástupce Odboru pro transfer technologií rektorátu
 2. Rada se schází podle jednacího řádu a poskytuje doporučení děkanovi a rektorátním oddělením podklad pro rozhodování ve věcech ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií.

Jednací řád rady

 1. Rada jedná pravidelně dvakrát do roka a nepravidelně podle potřeby, pravidelná jednání jsou zpravidla osobní, nepravidelná zpravidla per-rollam.
 2. Technologický skaut připraví podklady pro členy poradní sekce a po domluvě se všemi členy stanoví termín a způsob jednání.
 3. Členové poradní sekce připraví podklady pro rozhodování pro členy poradní sekce tak, aby poradní sekce měla 5 pracovních dnů na projití.
 4. Členové poradní sekce připraví doporučení pro každou projednávanou inovaci, v případě nedostatku informací vrátí podklady technologickému skautovi k doplnění a ten připraví další kolo jednání.
 5. Technologický skaut připraví výsledky jednání proděkanovi pro VaV, který předloží výsledky jednání vedení fakulty.