Pedagogika

 

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 1/2022 k průběhu výuky LS ak. roku 2021/22
Pravidla a doporučení pro on-line výuku na FSv
Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál
Microsoft Teams -- Návod na instalaci a použití k výuce distanční formou
Podpora pro MS Teams na FSv -- Ing. Zbyněk Škoda
Podpora pro Moodle na FSv -- Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Tým pro podporu distančního vzdělávání na FSv

Rozvrhy FSv
Rozvrh výuky
Rezervace místností
Metodický pokyn tajemníka FSv k rezervaci prostor fakulty
Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost k rezervaci prostor fakulty pro pedagogické aktivity
Přístup ke stránce Pracovní rozvrhy
Přehled přístupů do počítačových učeben
Přehled přístupů do poslucháren B280 a B286

Proděkanka pro pedagogickou činnost a její zástupci
Informace proděkanky pro ped. činnost - statistika absolventů a přijímacího řízení
Správce studijních plánů:
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
Fakultní rozvrháři:
doc. Ing. Michal Toman, CSc. -- systém Syllabus
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. -- IS KOS
Pedagogické rady a zápisy z jejich zasedání
Časový plán akad. roku 2022/2023
Informace děkana o podpoře studentů se specifickými potřebami na FSv

Bakalářské/diplomové práce
Proces odevzdání a obhajoby závěrečné práce na FSv
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - postup kateder
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - návod pro referenta katedry pro SZZ
Zveřejňování závěrečných prácí - dspace.cvut.cz
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Cena za nejlepší diplomové práce FSv ČVUT
Formulář určený komisím SZZ pro nominaci DP do soutěže o Cenu za nejlepší DP FSv ČVUT
Formulář Zápis z jednání komise pro udělení Ceny za nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT
Formulář - Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF

Státní závěrečné zkoušky
Pokyny pro katedry a tajemníky bakalářských zkušebních komisí SZZ
Pokyny pro katedry a tajemníky magisterských zkušebních komisí SZZ
Postup pro správce komisí SZZ – vyplnění Zápisu o SZZ v iKOS (protokol o SZZ)
Jednací řád zkušebních komisí SZZ - viz Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů, čl. 5.
      Další informace k SZZ též článek 4
Postup při zařazování členů bez titulu doc./prof. do komise SZZ a vystavování jmenovacích dekretů
Seznam členů zkušebních komisí pro SZZ schválených Vědeckou radou FSv

Studijní pobyt zahraničního studenta
Formulář - Návrh katedry na přijetí studenta/doktoranda na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF

Prospectus
Seznam předmětů Prospectus pro zahraniční studenty Erasmus a mimoevropské studijní pobyty
Kurzy pro studenty Erasmus a Exchange

Odborná praxe studentů bakalářského studia
Všeobecné informace
Přístup k udělení zápočtu z bakalářské odborné praxe 100ODPR

Studijní plány
jednotlivých programů/oborů/specializací
v Bílé knize

Legislativa
Kompletní legislativa FSv
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT
Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. stud. programů na FSv - platná od 1.7.2020
Řád doktorského studia na FSv v Praze

Web Student FSv - informace k jednotlivým typům studia
Bakalářské a magisterské studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

KOS
KOS - webový přístup pro studenty a pedagogy
iKOS portál – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student
Organizace a správa výuky – KOS
KOS – uživatelský návod
KOS - evidence studia

Zkušební komise pro SDZ a obhajoby
Postup při navrhování komise k obhajobě disertační práce a provádění úhrad za oponentské posudky
Seznam členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací schválený VR FSv

Akreditace studijních programů na FSv

Ediční činnost - ediční komise FSv a formuláře pro ediční činnost

Formuláře a číselníky